100%
تخفیف

کتابچه شبکه عصبی کانولوشن 📒

این کتابچه به آموزش شبکه عصبی کانولوشن اختصاص دارد. متن این کتابچه مربوط به پست شبکه عصبی کانولوشن از سلسله…
576
99000 – رایگان!